Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 26
Năm 2020 : 436
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP nhà trường năm học 2017-2018

Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP nhà trường năm học 2017-2018

           PHÒNG GD - ĐT HIỆP HÒA                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THCS HOÀNG LƯƠNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                  Số:    /QĐ-THCS   

                                                                                                 Hoàng Lương, ngày 5 tháng 9 năm 2017                                                                       

                                                    QUYẾT ĐỊNH

    “V/v Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP

Năm học 2017– 2018”

 

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HOÀNG LƯƠNG

 

      - Căn cứ thông tư Số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

     - Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

     - Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;

Xét năng lực và khả năng công tác của CB-GV-NV.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

     Điều 1: Nay phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm Trường THCS Hoàng Lương năm học 2017 – 2018

(có danh sách phân công cụ thể kèm theo).

     Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.

     Điều 3: Các ông (bà) trong Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và CB-GV-NV có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

    Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

    - Như điều 3 (để t/h)                                                                                              (Đã ký)

    - Lưu VT

 

 

                                                                                                     

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN                               TRƯỜNG THCS HOÀNG LƯƠNG 

NĂM HỌC 2017 – 2018

(Kèm theo quyết định số: ….//QĐ-THCS ngày tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Lương)

 

Phần I

Điều tra số liệu cơ bản năm học 2017 -2018

Về đội ngũ:

Tổng số CB-GV-CNV: 30

Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 02

+ Tổng Phụ trách: 1

+ Giáo viên: 23

+ Nhân viên: 4

Biên chế các tổ chức trong nhà trường:

Nhà trường biên chế thành 03 tổ chuyên môn, bao gồm:

1. Tổ Xã hội: Tổng số 11 giáo viên.(Đ/c Phương, San, Quế, Hùng, Sính, Thúy, Canh , Lệ Trang, Thu, Vân Anh, Thoa)

2. Tổ Tự nhiên: Tổng số 13 giáo viên: (Đ/c Hưng, Hậu, Trịnh Hà, Đặng Hà, Hương, Khánh, Tuyết, Yên, Thực, Viền, Kiều Trang, Đỗ Anh, Hiền)

8. Tổ Văn phòng:Tổng số 4 CBNV: (Lý, Hà, Tuyến, Quỳnh ).

 

Phần II

Phân công nhiệm vụ

 

I. PHÂN CÔNG CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT

1. Đ/c Hoàng Minh Dương - Hiệu trưởng

1.1. Chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT Hiệp Hòa, UBND huyện Hiệp Hòa về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

1.2. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ toạ các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGVNV, học sinh trong trường.

1.3. Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:

- Tài chính, kế hoạch.

- Công tác nhân sự.

- Các vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách của CBGV.

- Các vấn đề liên quan đến học sinh (Chuyển đi, chuyển đến, kỷ luật…)

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng.

- Công tác thanh - kiểm tra nội bộ trường học.

- Quản lý hồ sơ CBGVNV.

- Chỉ đạo thực hiện công tác Thư viện, thiết bị, y tế học đường và các tổ chức XH khác.

- Chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng tr­ường chuẩn Quốc gia; công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 - 2018 của nhà trường; Xây dựng chiến lư­ợc phát triển giáo dục nhà trư­ờng 2017 - 2021 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Trực tiếp ký duyệt KH của các tổ chức đoàn thể, KH chuyên môn của nhà trường; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động nhà trường.

- Công tác thi đua khen thưởng, các hoạt động ngoài giờ, Hướng nghiệp, các cuộc vận động của ngành.

2. Đ/c Dương Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng:

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

2.1. Quản lý và chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn.

- Quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn.

- Ký duyệt các hoạt động về chuyên môn của GV và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực chuyên môn khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.

- Tổ chức chỉ đạo các chuyên đề, ngoại khoá, dạy học tự chọn.

- Quản lý, kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên môn. (Lịch báo giảng, Sổ đầu bài, KH của tổ chuyên môn, KH giảng dạy của GV, TKB ...) biên chế lớp, tuyển sinh, sơ kết , tổng kết, ký học bạ khối 7 và khối 8.

- Quản lý chỉ đạo cổng thông tin điện tử, trang websid trường, triển khai các phần mềm trong quản lý, dạy học, khuyến học, học sinh giỏi…

- Chỉ đạo VP thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn.

- Chỉ đạo GV và cán bộ phụ trách Sách -Thiết bị, quản lý sử dụng các phòng thiết bị, bộ môn đưa vào sử dụng có hiệu quả.

2.2 Phụ trách công tác khuyến học khuyến tài, các hội thi học sinh giỏi, IOE, STKHKT, Thi Tài năng Tiếng Anh và các hội thi khác liên quan đến chuyên môn.

2.3. Giúp hiệu tr­ưởng giải quyết những công việc đ­ược uỷ quyền hoặc khi hiệu trưởng đi vắng.

2.4. Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước phòng GD&ĐT Hiệp Hòa, UBND Huyện Hiệp Hòa.

3. Đ/c Dương Thị Lệ Trang - Tổng phụ trách Đội:

Phụ trách, triển khai thực hiện một số mặt công tác sau:

3.1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động của Đội TNTP HCM. Tổ chức chào cờ đầu tuần, điều hành các hoạt động của Đội TNTPHCM theo hướng dẫn nhà trường, cấp trên.

3.2. Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nền nếp, các quy định, nội quy, các hoạt động của học sinh toàn trường. Phối hợp với GVCN, quản lý, giáo dục HS - Đặc biệt các trường hợp HS cá biệt. Phối hợp, vận động các lực lượng giáo dục, các lực lượng xã hội ở địa phương cùng tham gia công tác Đội.

3.3. Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đội. (Theo biên bản tiếp nhận tài sản hàng năm).

3.4. Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số thi đua của học sinh toàn trường. Tổ chức quản lý, lên kế hoạch thi đua trong HS theo chủ đề hàng tháng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đội Huyện và Hiệu trưởng nhà trường. Tổng kết, báo cáo BGH kết quả thi đua hàng tuần, công khai kết quả thi đua vào các buổi chào cờ hàng tuần.

3.5. Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ điểm (20/11, 26/3, 22/12….)

3.6. Làm một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.

3.7 . Sinh hoạt Đội một tuần một lần theo chủ đề, chủ điểm của tháng.

3.8 Quản lý học sinh, đi sớm trước khi vào học 15 phút, giờ ra chơi và lúc tan học về.

3.9 Cùng Chi đoàn xây dựng, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.

3.10 Quản lý sử dụng các thiết bị máy móc ở phòng Đội, phòng đa năng và các lễ hội, họp khác.

3.11. Phụ trách công tác BDHSG môn GDCD 8,9.

4. Đ/c Kiều Trang – Bí thư chi đoàn :

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

4.1 Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM . Phối hợp với với TPT, GVCN trong việc giáo dục học sinh. Quản lý học sinh trong phạm vi nhà trường.

4.2. Tham gia cùng Tổng phụ trách chỉ đạo thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; theo dõi, xử lý những sai phạm của học sinh; Lập hồ sơ, đề xuất với hội đồng kỷ luật hình thức và mức độ kỷ luật đối với học sinh vi phạm nội quy nhà trường. Phối hợp với nhân viên bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự trường học.
4.3. Kết hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn, cùng với TPT duy trì nề nếp chào cờ đầu tuần, nề nếp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

4.4 Tổng hợp, xem xét, trình Xã Đoàn để học lớp bồi dưỡng, kết nạp Đoàn cho Đội viên đủ tuổi Đoàn.

4.5. Cùng với TPT triển khai giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây và trồng cây xanh bóng mát trong sân trường. Phụ trách lao động toàn trường.

5. Đ/c Nguyễn Phương Thúy – Thư ký HĐSP:

Tham gia một số mặt công tác sau:

5.1. Soạn thảo, ghi chép nội dung các cuộc họp của HĐSP, của tổ chức xã hội khác khi làm việc với nhà trường.

5.2. Soạn thảo các văn bản hành chính về các hoạt động giáo dục của nhà trường.

5.3. Thống kê, tổng hợp các số liệu.

5.4. Trực và theo dõi quản lý các công việc khi BGH đi vắng, giải quyết các công việc được Hiệu tr­ưởng uỷ quyền.

5.5. Quản lý viết bài của các tổ để đưa lên trang website của trường, chia thời khóa biểu, báo cáo, làm hồ sơ thi đua cuối năm,.

5.6. Tham gia các hoạt động khác khi được Ban giám hiệu phân công.

6. Các đ/c Tổ trưởng tổ chuyên môn:

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

6.1. Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch của tổ chuyên môn, kế hoạch chung của nhà trường. Hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.2. Điều hành các hoạt động chuyên môn trong phạm vi tổ (sinh hoạt chuyên môn, tổ chức thao giảng, dự giờ tổ viên, chuyên đề, phân công dạy thay…). Chủ trì các cuộc họp tổ theo lịch trong thời khoá biểu và nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng.
6.3. Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động day học của giáo viên, học sinh, tra nội bộ. Kiểm tra và ký vào lịch báo giảng, giáo án của giáo viên vào cuộc họp tổ nhóm chuyên môn hàng tuần. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Giáo viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ phó và cùng tổ phó dự giờ theo quy định.

6.4. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.

6.5 Tham gia một số hoạt động khác khi đựơc Ban giám hiệu phân công.
7. Các đ/c Tổ phó tổ chuyên môn:

Tham gia một số mặt công tác sau:

7.1. Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ, theo kế hoạch của nhà trường đề ra.

7.2. Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn.

7.3. Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng phân công.

7.4. Tham gia một số hoạt động khác khi đựơc Ban giám hiệu phân công.

8. Giáo viên

a. Giáo viên trực tiếp giảng dạy:

a.1. Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm - thực hành (Các tiết cần thiết sử dụng thí nghiệm - thực hành, giáo viên cần đăng ký trước với cán bộ thiết bị thời gian ít nhất là 1 ngày để có sự chuẩn bị chu đáo); kiểm tra đánh giá theo đúng quy định (kể cả việc đánh giá cho điểm, xếp loại từng học sinh và việc đánh giá xếp loại sau mỗi giờ dạy trên lớp theo quy định của trường); Vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, chính xác. Đến trường và ra vào lớp đúng giờ, cấm hành vi tuỳ tiện bỏ giờ; để học sinh tùy tiện làm ồn, mất trật tự trong giờ học, ảnh hưởng các lớp bên cạnh, quản lý học sinh trong các hoạt đông giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. Dạy phải có thiết bị dạy học, không dạy chay. Thực hiện định mức dạy 19 tiết/ tuần.

a.2. Luôn có ý thức rèn luyện đạo đức theo các quy định về đạo đức nhà giáo, có kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng về chuyên môn. bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, giáo dục.

a.3.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật Nhà nước, điều lệ trường phổ thông, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Ban giám hiệu và các cấp quản lý giáo dục.

a.4. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh; đối sử đúng mực với phụ huynh, đoàn kết thân ái cùng giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

a.5. Phối hợp có hiệu quả các lực lượng giáo dục: GVCN, GVBM, gia đình học sinh, đoàn thể.
a.6. Tham gia công tác phổ cập THCS ở địa phương và địa bàn được phân công. Tham gia các hoạt động của địa phương theo đúng chức năng của nhà trường.

a.7. Phải có hành vi, ứng xử mẫu mực có tác dụng giáo dục cảm hoá học sinh. Mặc đồng phục vào các ngày lễ, hội nghị sơ kết, tổng kết và các ngày theo quy định…

a.8. Mỗi giáo viên đều thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng một cách thường xuyên và 35 tiết dự giờ đồng nghiệp.

a.9. Thực hiện đầy đủ quy chế văn hóa công sở, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc và các nội quy của nhà trường ....

a.10 Tham gia một số hoạt động khác khi đựơc Ban giám hiệu phân công.

b. Giáo viên chủ nhiệm:

b.1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt và có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp phát huy tính tích cực, khả năng tự quản của học sinh. Là thành viên của Ban chăm sóc sức khoẻ học sinh.

b.2. Liên hệ, công tác thường xuyên với gia đình học sinh: Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của HS thông qua sổ liên lạc điện tử sau mỗi tuần, các trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay cho CMHS và BGH biết, chủ động phối hợp với BGH, TPT đội và các tổ chức xã hội có liên quan để giáo dục học sinh.

b.3. Nhận xét đánh giá và xếp loại học sinh một cách chính xác, đề xuất các danh sách HS khen thưởng, kỷ luật … và hoàn chỉnh việc ghi kết quả số ngày nghỉ, kết quả học tập, hạnh kiểm vào sổ điểm và học bạ theo quy định.

b.4. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình mọi mặt của lớp với Hiệu trưởng và BGH.

b.5. Mỗi tuần có ít nhất là 3 lần cùng sinh hoạt 15 phút đầu giờ với học sinh của lớp.

b.6 Tham gia một số hoạt động khác khi đựơc Ban giám hiệu phân công.

II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

( Phân công chuyên môn có thể thay đổi tùy thời điểm và sự biến đổi nhân sự hoặc bộ môn trong nhà trường)

*Chú ý: Ngoài công tác giảng dạy đựơc phân công trong phần II, CBGVNV có tên trên phải tham gia các hoạt động khác khi được Ban giám hiệu phân công. ( Bảng phân công đính kèm)

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO NHÂN VIÊN .

- Là nhân viên phải thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch công chức và theo văn bản hợp đồng lao động thoả thuận.

A. Nhiệm vụ được phân công:

1. Đ/c Nguyễn Thị Hà (Thư viện- Văn thư):

a/ Thư viện:

- Quản lý Thư viện, báo chí của nhà trường, phụ trách việc mua và thanh toán sách để bổ sung sách, báo; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh mượn và trả sách, báo hàng ngày. Có trách nhiệm mua và thanh toán hồ sơ của học sinh tại Phòng GD&ĐT như: hồ sơ thanh tra, các loại sổ như: sổ điểm, sổ ghi đầu bài, sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc, học bạ, giấy thi, giấy nháp của các đợt thi .... và các công việc khác khi Ban giám hiệu, tổ giao.

- Cập nhật, quản lý các loại hồ sơ thư viện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục.

- Bảo quản toàn bộ SGK dùng chung, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo chí, tài liệu … theo quy định đối với cán bộ thư viện.

- Sắp xếp sách và các vật dụng trong phòng thư viện có khoa học, giúp cho người đọc dễ lấy, dễ tìm, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

- Làm tốt công tác bạn đọc, phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện công tác giới thiệu sách theo chủ đề, xây dựng tủ sách của trường ngày càng phong phú.

- Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

- Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên trong nhà trường thực hiện tốt công việc được giao.

- Tham gia các công việc khác khi ban giám hiệu cần.

b.Văn thư :

- Phụ trách quản lý và theo dõi công văn đi, đến của cơ quan, quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên và học sinh; hồ sơ thi đua khen thưởng; làm công tác tuyển sinh, phô tô khi BGH yêu cầu; quản lý và sử dụng con dấu cơ quan; quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp;

- Phục vụ các buổi họp, các hội nghị của nhà trường và tổ chức chuyên môn bao gồm: hội trường, sắp xếp bàn ghế, nước uống...

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, làm vệ sinh, lau chùi quét phòng hội đồng, ban giám hiệu, nước uống đầy đủ, sắp xếp các loại tài sản phục vụ văn phòng, phòng làm việc, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh .

- Khi BGH tiếp khách phải phục vụ tận tình, chu đáo.

- Có kế hoạch mua sắm các vật dụng cần thiết phục vụ hoạt động tạp vụ và những công việc khác khi Ban giám hiệu giao.

- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật sĩ số HS hàng tuần; Ngày 20 hằng tháng báo cáo danh sách học sinh bỏ học, chuyển đi, chuyển đến cho Hiệu trưởng.

- Quản lý hồ sơ học sinh, sổ điểm, sổ ghi đầu bài và các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường theo quy định.

- Tiếp nhận, xử lý, chuyển công văn; Sắp xếp, lưu trữ các loại hồ sơ một cách có khoa học. Có ý thức tham mưu với Hiệu trưởng về công tác văn thư – lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Quản lý tốt khuôn dấu nhà trường, đóng dấu kịp thời các văn bản; Bảo đảm đúng nguyên tắc, có hiệu quả trong việc sử dụng khuôn dấu.

- Phát hành các biểu mẫu báo cáo nội bộ, tiếp nhận, xử lý và báo cáo Hiệu trưởng đúng thời gian qui định.

- Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh.

- Chấp hành các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Quản lý chương trình PMIS, cổng thông tin điện tử, trang web của trường.

- Tham gia các công việc khác khi ban giám hiệu cần.

2. Đ/c Chu Hải Lý: phụ trách kế toán: Tổ trưởng tổ văn phòng

- Giúp Hiệu trưởng xây dựng các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ dạy và học trong năm. Phụ trách công việc quản lý tài chính, tài sản của nhà trường, có trách nhiệm thanh toán các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên (làm thẻ bảo hiểm y tế, thanh toán chế độ thai sản, đau ốm, đi đường....)

- Lập dự toán, quyết toán, lập báo cáo, quản lý hồ sơ tài chính theo quy định của Luật kế toán.
- Thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ Tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

- Thực hiện đúng các yêu cầu về thu, chi của nhà trường kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả tốt nhất.

- Vào ngày 28-30 hàng tháng phải báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động thu, chi của các loại quỹ cho Hiệu trưởng.

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định, báo cáo và cập nhật cổng thông tin kịp thời.

- Quản lý tổ làm tốt các công việc đã được phân công trong tổ.

- Phụ trách ba công khai theo quy định.

- Ngoài ra làm một số công việc khác khi Ban giám hiệu cần.

3. Đ/c Vũ Kim Tuyến: phụ trách TBDH- Thủ quỹ :

- Quản lý thiết bị dạy học của nhà trường, tổ chức cho cán bộ, giáo viên thực hành, phong trào sử dụng TB và làm thiết bị phục vụ giảng dạy hàng ngày. Chịu trách nhiệm xây dựng phòng thực hành thí nghiệm theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

- Quản lý, tiếp nhận và bảo quản tài sản, trang thiết bị trong các phòng thực hành Vật lý, Hoá học, Sinh học, phòng học tin học, phòng nghe nhìn, phòng thiết bị dùng chung.

- Cập nhật các loại hồ sơ sổ sách quản lý, theo dõi tình hình sử dụng ĐDDH, theo đúng quy định, và nắm tình hình hoạt động của các phòng chức năng.

- Có kế hoạch chuẩn bị ĐDDH theo yêu cầu của giáo viên bộ môn, phục vụ tốt các tiết thực hành thí nghiệm. Chống các hiện tượng làm mất, hư hỏng thiết bị.

- Thường xuyên kiểm tra chế độ bảo trì các phòng máy, phục vụ tốt cho hoạt động dạy học. Sắp xếp đồ dùng dạy học và các vật dụng trong phòng thiết bị theo bộ môn khoa học sao cho giáo viên dễ lấy, dễ tìm. Đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

- Phối hợp với tổ chuyên môn, đề xuất với Hiệu trưởng về việc tổ chức quản lý, mua sắm bổ sung các thiết bị, ĐDDH trên cơ sở định mức kinh phí cho phép, phục vụ có hiệu quả hoạt động dạy học.

- Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

- Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao, thường xuyên mở cửa các phòng chức năng trước buổi học 10 phút.

- Tham gia các công việc khác khi Ban giám hiệu cần.

b/ Thủ quỹ :

Phụ trách thu, giữ các loại quỹ trong nhà trường, đảm bảo, an toàn, đúng theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước ban giám hiệu nhà trường, các cấp quản lý.

- Theo dõi sổ sách thu chi, tạm ứng, định kỳ báo cáo cho Hiệu trưởng biết kế hoạch thu nộp, tồn quỹ vào ngày 28-30 hằng tháng..

- Cùng kế toán làm các hồ sơ kiểm kê tài sản, hồ sơ rút chuyển tiền, cho CBGV kịp thời, nộp tiền các cấp đúng thời hạng. Khi thanh toán hoặc tạm ứng phải có chữ ký của kế toán đề nghị và được duyệt của hiệu trưởng.

4. Đ/C Tạ Như Quỳnh- Nhân viên y tế:

- Đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, phối hợp với GVCN, Kế toán thực hiện tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT và lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho học sinh, bảo hiểm tai nạn...

- Có kế hoạch, thường xuyên kiểm tra bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nước uống trong trường học.

- Có kế hoạch, chủ động thực hiện các cuộc vận động phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi nhà trường đồng thời có ý thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Phối hợp với Kế toán xây dựng kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, thuốc chữa bệnh phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khoẻ học sinh và tình hình cụ thể của nhà trường.

- Làm một số công việc khác khi Ban giám hiệu phân công.

5. Nhân viên Bảo vệ:

Nhà trường có 1 nhân viên bảo vệ hợp đồng.

- Thời gian làm việc: trực 24/24 Ngày và đêm kể cả ngày trong tuần.

* Nhiệm vụ chung:

- Bảo vệ an toàn, góp phần sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các loại tài sản.

- Mở và đóng cửa các phòng học, phòng làm việc theo kế hoạch công tác của nhà trường. Sắp xếp bố trí tài sản trong các phòng học, phòng làm việc theo chỉ đạo của BGH.

- Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ việc làm hư hao, mất mát tài sản. Không cho bất cứ cá nhân, tập thể nào di chuyển, sử dụng các loại tài sản khi chưa được phép của Hiệu trưởng.

- Bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vị khuôn viên của nhà trường. Thường xuyên kiểm tra ngăn chặn việc xâm nhập, gây rối trật tự trong giờ chính khoá và ngoại khoá.

- Bảo vệ trật tự trước cổng trường, thực hiện nghiêm túc quy định ra vào trường học với phong cách lịch sự, thái độ phục vụ tận tình.

- Kịp thời liên hệ, báo cáo cho BGH, giải quyết các trường hợp gây mất an ninh trật tự trước cổng trường.

- Bảo vệ trật tự an toàn: Thường trực ở phòng bảo vệ để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào trường;

- Bảo vệ an toàn về con người, tài sản nhà trường, tài sản của học sinh.

- Thực hiện theo đúng hợp đồng lao động với nhà trường, cụ thể: đóng, mở cửa đúng giờ giấc. Nếu để xảy ra mất mát thị chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước và bồi thường theo quy định.

- Thực hiện một số công việc khác khi Ban giám hiệu giao

B. Một số công việc cụ thể của nhân viên.

1. Kỷ luật lao động:

- Đi làm đúng giờ theo quy định của Nhà nước.

- Nghỉ đột xuất thì phải báo trước 01 ngày để tổ phân công người làm thay.

- Nghỉ, đi công tác phải báo cáo tổ trưởng.

2. Chế độ hội họp và báo cáo.

- Cuối tuần xem lịch công tác của trường. Thực hiện đúng quy định.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của trường, tổ. (Tổ họp 01 lần/tháng ).

- Báo cáo trường, phòng, các ngành liên quan phải đúng thời gian, đúng mẫu. Chịu trách nhiệm về báo cáo được phân công.

III. Yêu cầu

Toàn thể CBGVNV trong trường chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước BGH và cấp trên, thuộc lĩnh vực mình được phụ trách, đồng thời tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc dược phụ trách đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quản lý và hoàn thành các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra.

Nội dung công việc được giao ở trên sẽ có sự thay đổi khi có sự biến động về tình hình nhân sự của nhà trường (Sẽ có QĐ bổ sung).


  

Nơi gửi:                                                                                     T.M HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

- Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                        Hiệu trưởng

- BGH,CB, CĐ,TTCM (T/H)

- Niêm iết phòng HĐ;Lưu VT

                                                                                       


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Tài liệu mới